Officine Maccaferri
POLSKA
Kraj

Zaloguj się

Polityka Prywatności

W niniejszej Polityce prywatności firma Maccaferri Polska Sp. z o.o.  opisuje metody przyjęte w zarządzaniu swoją stroną internetową w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych użytkowników. Jest to ogólna informacja, zgodna z przepisami Ogólnej Ochrony Danych Unii Europejskiej 679/2016 (RODO) oraz innymi obowiązującymi przepisami.

Podczas korzystania z niektórych usług użytkownicy będą mieli dostęp do szczegółowych informacji o ochronie prywatności zgodnie z artykułem 13 i / lub 14 RODO.

1. ADMINISTRATOR DANYCH
Maccaferri Polska Sp. z o.o., Ul. Płochocińska 19 , 03-191 Warszawa, Polska, Tel:+48 22 416 94 84

2.MIEJSCE PRZETWARZANIA DANYCH

Miejscem przetwarzania  danych jest siedziba firmy Maccaferri Polska Sp. z o.o.

3. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
a) Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby używania Witryny
Systemy informacyjne i procedury oprogramowania wykorzystywane do prowadzenia Witryny pobierają, podczas normalnego toku działania, niektóre dane osobowe, których transmisja jest ukryta w protokołach komunikacyjnych Internetu.
Dotyczy to informacji, które nie są gromadzone w celu powiązania z konkretnymi osobami, ale ze względu na swój charakter mogą, poprzez przetwarzanie i powiązanie z danymi przechowywanymi przez strony trzecie, umożliwić identyfikację użytkowników.
Ta kategoria danych obejmuje adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez użytkowników, którzy łączą się z witryną i aplikacjami, adresy URI (Ujednolicony Identyfikator Zasobu) żądanych zasobów, czas żądania, metodę wykorzystaną do przesłania żądania na serwer, rozmiar pliku uzyskanego w odpowiedzi, kod liczbowy wskazujący status odpowiedzi z serwera (powodzenie, błąd, itp.) oraz inne parametry związane z systemem operacyjnym i użytkownikami.
Informacje zbierane w ten sposób mogą zostać użyte w celu ustalenia odpowiedzialności w przypadku przestępstw komputerowych, uszkadzających Witrynę i aplikacje.
b) Dane dostarczane bezpośrednio przez użytkowników
Opcjonalne, jawne i dobrowolne przesyłanie danych zgodnie z wymaganiami różnych sekcji tej Witryny i Aplikacji są wykorzystywane do przetwarzania żądań użytkownika (w tym między innymi: przypadki, w których wymagane są pisemne informacje lub wyjaśnienia na adresy e-mail znajdujące się na stronie internetowej i aplikacji).
Szczegółowe informacje podsumowujące konkretne usługi na żądanie będą dostarczane lub wyświetlane na stronach Witryny oraz w Aplikacji.
c) Ciasteczka (Cookies)
Witryna korzysta z plików cookies i podobnych technologii w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania procedur i poprawy działania aplikacji internetowych.
Aby skorzystać z plików cookies, przeczytaj pełne informacje, klikając tutaj.

4. PRZECHOWYWANIE DANYCH

Maccaferri Polska Sp. z o.o. zbiera i przechowuje  dane osobowe  tylko przez okres czasu  potrzebny na wykonanie usługi dla Klienta. Dla każdej usługi firma przedstawia szczegółowe informacje o ochronie prywatności wraz z  dokładnym określeniem czasu przechowywania danych osobowych lub zastosowanych kryteriów do określenia tego czasu.

5. PODSTAWY PRAWNE DO PRZETWARZANIA DANYCH

Dane będą przetwarzane na podstawie różnych podstaw prawnych, zgodnie z rodzajem usługi świadczonej przez Maccaferri Polska Sp. z o.o. Do każdego rodzaju usługi zamówionej przez Klienta firma przedstawia szczegółową informację o  ochronie prywatności wraz z określeniem obowiązującej podstawy przetwarzania.

6. CEL PRZETWARZANIA DANYCH
Funkcjonowanie Witryny
Dane zbierane podczas przeglądania są wykorzystywane w celu uzyskania anonimowych informacji statystycznych na temat korzystania z Witryny i monitorowania jej prawidłowego funkcjonowania.

a) Podstawy prawne do przetwarzania danych

Uzasadniony interes

Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie, w jakim proces jest niezbędny do działania strony internetowej i poprawy działania aplikacji internetowych.

b) Okres przechowywania danych
Przez czas trwania sesji na stronie internetowej.

Po wygaśnięciu powyższych warunków przechowywania dane zostaną zniszczone, usunięte lub zanonimizowane, zgodnie z procedurami technicznymi usuwania i tworzenia kopii zapasowych.

7. OBOWIĄZEK DOSTARCZENIA DANYCH
Z wyłączeniem danych przeglądania, wymaganych do wdrożenia protokołów IT, udostępnianie danych osobowych przez użytkowników jest dobrowolne. Jednak niedostarczenie takich danych uniemożliwi wykonanie przedstawionych lub zamierzonych żądań przez użytkownika.

8. ODBIORCY DANYCH
Dane osobowe mogą być przekazywane stronom działającym jako administratorzy danych (takie jak organy nadzorcze i organy oraz organizacje publiczne uprawnione do żądania danych) lub przetwarzane w imieniu Spółki przez strony wyznaczone jako procesory danych, po otrzymaniu odpowiednich instrukcji. Strony te zawierają następujące kategorie:

a) przedsiębiorstwa należące do Maccaferri, działające jako przetwarzający dane lub do celów administracyjnych i księgowych (np. cele związane z działaniami wewnętrznymi, administracyjnymi, finansowymi i księgowymi);
b) osoby fizyczne i / lub prawne świadczące różne usługi na rzecz Spółki (np. dostawcy usług związanych z zarządzaniem Witryną, np. outsourcing systemów, firmy świadczące usługi łączności z Internetem itp.). Takie strony mogą również działać jako przetwarzający dane;
c) strony i / lub podmioty publiczne i prywatne, dane zostaną przekazane w celu spełnienia lub egzekwowania szczególnych zobowiązań przewidzianych w przepisach ustawowych, wykonawczych i prawodawstwie UE. Przedmioty te będą działać jako autonomiczny administrator danych lub przetwarzający dane.

9. STRONY UPOWAŻNIONE DO PRZETWARZANIA DANYCH
Dane są przetwarzane przez osoby o odpowiednich umiejętnościach technicznych; pracowników, współpracowników Spółki lub podmioty zewnętrzne wykonujące w imieniu Spółki zadania techniczne na stronie.

10. TRANSFER DANYCH OSOBOWYCH POZA UE
Dane mogą być transferowane do krajów poza UE, w szczególności do;

a) Kraje UE, których poziom ochrony danych uznaje się za odpowiedni przez Komisję Europejską zgodnie z art. 45 RODO;

b) Dodatkowe kraje UE inne niż te, o których mowa w poprzednim punkcie a), po podpisaniu standardowych klauzul umownych przyjętych / zatwierdzonych przez Komisję Europejską zgodnie z artykułem 46, 2, litery c) i d) RODO.

Kopię powyższych zabezpieczeń można uzyskać wysyłając do Administratora specjalny wniosek, zgodnie z zasadami określonymi w poniższym ustępie “Prawa podmiotu danych – skarga do organu nadzoru”.

11. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH – SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO
Tak więc, zgodnie z przepisami RODO, informujemy, na podstawie zgodności z prawem przetwarzania i sposobów przetwarzania, jeśli warunki są spełnione, masz następujące prawa:

dostęp do i / lub poprawianie lub usuwanie danych osobowych lub ograniczenie przetwarzania danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych.

Ponadto masz prawo w każdej chwili odwołać swoja zgodę bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed odwołaniem zgody.

Podmioty danych mają prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzoru w państwie członkowskim, w którym zamieszkują lub w którym pracują, lub do państwa członkowskiego, w którym miało miejsce zarzucane naruszenie.

12. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych, korzystając z poniższego kontaktu;

rodo@pl.maccaferri.com

OGŁOSZENIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW WEDŁUG ROZPORZĄDZENIA UE 2016/679 (“RODO”) – “SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI”

1. ADMINISTRATOR DANYCH
Maccaferri Polska Sp. z o.o., Ul. Płochocińska 19 , 03-191 Warszawa, Polska, Tel:+48 22 416 94 84

2. CEL PRZETWARZANIA DANYCH
Dane dostarczone przez wypełnienie formularza będą przetwarzane przez Spółkę w celu rozpatrzenia wniosku o informacje dotyczące tej firmy i / lub jej produktów / usług

a) Podstawy prawne do przetwarzania danych
Wykonanie umowy dotyczącej podmiotu danych.
b) Okres przechowywania danych
Dane te będą przechowywane do momentu odwołania zgody lub rozwiązania stosunku z klientem.
Po wygaśnięciu powyższych warunków przechowywania Dane zostaną zniszczone, usunięte lub zanonimizowane, zgodnie z procedurami technicznymi usuwania i tworzenia kopii zapasowych.

3. OBOWIĄZEK DOSTARCZENIA DANYCH
Dostarczenie danych wymaganych w formularzu kontaktowym jest wymagane w celu dostarczenia pytającemu wymaganych informacji, w związku z czym niedostarczenie takich danych nie pozwoli Firmie na wypełnienie wniosku.

4. ODBIORCY DANYCH
Dane osobowe mogą być przekazywane stronom działającym jako administratorzy danych (takie jak organy nadzorcze i organy oraz organizacje publiczne uprawnione do żądania danych) lub przetwarzane w imieniu Spółki przez strony wyznaczone jako przetwarzający dane, po otrzymaniu odpowiednich instrukcji. Strony te zawierają następujące kategorie:

a) firmy świadczące usługi zarządzania i / lub utrzymania strony internetowej Spółki;
b) firmy oferujące serwis mailowy

5. STRONY UPOWAŻNIONE DO PRZETWARZANIA DANYCH
Dane mogą być przetwarzane przez pracowników w działach firmy, które są odpowiedzialni za realizację działań opisanych powyżej i zostali upoważnieni do przetwarzania danych i otrzymali odpowiednie instrukcje.

6. TRANSFER DANYCH OSOBOWYCH POZA UE
Dane mogą być transferowane do krajów poza UE, w szczególności do;

a) Kraje UE, których poziom ochrony danych uznaje się za odpowiedni przez Komisję Europejską zgodnie z art. 45 RODO;

b) Dodatkowe kraje UE inne niż te, o których mowa w poprzednim punkcie a), po podpisaniu standardowych klauzul umownych przyjętych / zatwierdzonych przez Komisję Europejską zgodnie z artykułem 46, 2, litery c) i d) RODO

Kopię powyższych zabezpieczeń można uzyskać wysyłając do Administratora specjalny wniosek, zgodnie z zasadami określonymi w poniższym ustępie “Prawa podmiotu danych – skarga do organu nadzoru”.

7. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH – SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO
Kontaktując się z firmą za pośrednictwem poczty e-mail wysłanej na adres info@pl.maccaferri.com, osoby, których dane dotyczą, mogą zażądać od Administratora dostępu do danych osobowych, a także poprawienia lub usunięcia danych osobowych, a także ograniczenia przetwarzanie takich danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO oraz sprzeciwić się nawet jeśli Administrator uzasadni potrzebę przetwarzania.

Ponadto w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy i przeprowadzane za pomocą zautomatyzowanych narzędzi, osoby, których dane dotyczą, mają prawo do otrzymywania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu komputerowego formacie oraz do przesyłania danych do innego Administratora danych bez przeszkód.
Podmioty danych mają prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzoru w państwie członkowskim, w którym zamieszkują lub w którym pracują, lub do państwa członkowskiego, w którym miało miejsce zarzucane naruszenie.

OGŁOSZENIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z REGULAMINEM UE 2016/679 (“RODO”) – “STREFA DLA ZALOGOWANYCH”

1. ADMINISTRATOR DANYCH
Maccaferri Polska Sp. z o.o., Ul. Płochocińska 19 , 03-191 Warszawa, Polska, Tel:+48 22 416 94 84

2. CEL PRZETWARZANIA DANYCH
i. rejestracja w strefie dla zalogowanych umożliwia dostęp do wiadomości, informacji i treści udostępnianych przez firmę za pośrednictwem konta osobistego, wydanego przez firmę użytkownikom. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy dotyczącej podmiotu danych.

ii. Marketing ogólny: na przykład wysyłanie – za pomocą zautomatyzowanych (takich jak wiadomości tekstowe i wiadomości e-mail) i tradycyjnych (takich jak połączenia telefoniczne) metod – informacji handlowych dotyczących usług / produktów oferowanych przez Spółkę lub raportowania zdarzeń firmowych, oraz przeprowadzanie badań rynkowych i analizy statystycznej. Zgoda (która jest opcjonalna i może zostać wycofana w dowolnym momencie).

iii. Marketing profilowany: analiza preferencji, nawyków, zachowań i zainteresowań osoby, której dane dotyczą, w celu dostarczania spersonalizowanych informacji handlowych / ukierunkowanych działań / ofert i usług dostosowanych do potrzeb / preferencji osoby, której dane dotyczą. Zgoda (która jest opcjonalna i może zostać wycofana w dowolnym momencie).

iv. Wypełnianie obowiązków przewidzianych przepisami krajowymi i międzynarodowymi. Podstawą prawną przetwarzania danych jest konieczność wypełnienia obowiązków prawnych

v. W razie potrzeby, w celu ustalenia, wykonania lub obrony praw Administratora w postępowaniu sądowym. Podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes

3. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Czas trwania umowy a, po wygaśnięciu, okres 10 lat. W przypadku postępowania sądowego, przez cały okres sporu, o ile terminy składania odwołań nie wygasły.

4. OBOWIĄZEK DOSTARCZENIA DANYCH
Przekazywanie danych oznaczonych gwiazdką (*) w formularzu rejestracyjnym jest obowiązkowe przy wypełnianiu i wykonywaniu umowy; każda odmowa dostarczenia powyższych danych nie pozwala na rejestrację w strefie dla zalogowanych.

5. ODBIORCY DANYCH
Dane osobowe mogą być przekazywane stronom działającym jako administratorzy danych (takie jak organy nadzorcze i organy oraz organizacje publiczne uprawnione do żądania danych). Dane mogą być również przetwarzane w imieniu Spółki przez strony wyznaczone jako przetwarzający dane, po otrzymaniu odpowiednich instrukcji. Strony te zawierają następujące kategorie:

a) firmy wspierające IT i firmy hostingowe;
b) firmy świadczące usługi zarządzania i / lub utrzymania strony internetowej Spółki;
b) zależne Spółki jeśli wyrażono zgodę

6. STRONY UPOWAŻNIONE DO PRZETWARZANIA DANYCH
Dane mogą być przetwarzane przez pracowników w działach firmy, które są odpowiedzialni za realizację działań opisanych powyżej i zostali upoważnieni do przetwarzania danych i otrzymali odpowiednie instrukcje.

7. TRANSFER DANYCH OSOBOWYCH POZA UE
Dane mogą być transferowane do krajów poza UE, w szczególności do;

a) Kraje UE, których poziom ochrony danych uznaje się za odpowiedni przez Komisję Europejską zgodnie z art. 45 RODO;

b) Dodatkowe kraje UE inne niż te, o których mowa w poprzednim punkcie a), po podpisaniu standardowych klauzul umownych przyjętych / zatwierdzonych przez Komisję Europejską zgodnie z artykułem 46, 2, litery c) i d) RODO.

Kopię powyższych zabezpieczeń można uzyskać wysyłając do Administratora specjalny wniosek, zgodnie z zasadami określonymi w poniższym ustępie “Prawa podmiotu danych – skarga do organu nadzoru”.

8. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH – SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO
Osoby, których dane dotyczą, mogą wymagać od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, usunięcia ich, skorygowania niedokładnych danych, zintegrowania niepełnych danych, ograniczenia przetwarzania w przypadkach przewidzianych w art. 18 RODO, a także sprzeciwić się nawet jeśli Administrator uzasadni potrzebę przetwarzania, kontaktując się z firmą pocztą elektroniczną na adres info@pl.maccaferri.com
Ponadto w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy i przeprowadzane za pomocą zautomatyzowanych narzędzi, osoby, których dane dotyczą, mają prawo do otrzymywania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu komputerowego formacie oraz do przesyłania danych do innego Administratora danych bez przeszkód.
Podmioty danych są uprawnione do wycofania swojej zgody w dowolnym czasie w celach marketingowych i / lub profilowych oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych w celach marketingowych, w tym profilowania związanego z marketingiem bezpośrednim. Jeżeli jednak osoba, której dane dotyczą, woli w tym celu kontaktować się wyłącznie w tradycyjny sposób, powinna mieć możliwość wyrażenia swojego sprzeciwu wyłącznie w odniesieniu do wiadomości za pomocą metod automatycznych.
Podmioty danych mają prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzoru w państwie członkowskim, w którym zamieszkują lub w którym pracują, lub do państwa członkowskiego, w którym miało miejsce zarzucane naruszenie.

OGŁOSZENIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z REGULAMINEM UE 2016/679 (“RODO”) – “NEWSLETTER”

1. ADMINISTRATOR DANYCH
Maccaferri Polska Sp. z o.o., Ul. Płochocińska 19 , 03-191 Warszawa, Polska, Tel:+48 22 416 94 84

2. CEL PRZETWARZANIA DANYCH
i. Wysyłanie pocztą elektroniczną komunikatów informacyjnych (“Newsletter”) do tych, którzy wyrażają wyraźne życzenie, wprowadzając swój adres e-mail w odpowiednim formularzu . Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy dotyczącej podmiotu danych.

ii. Marketing ogólny: na przykład wysyłanie – za pomocą zautomatyzowanych (takich jak wiadomości tekstowe i wiadomości e-mail) i tradycyjnych (takich jak połączenia telefoniczne) metod – informacji handlowych dotyczących usług / produktów oferowanych przez Spółkę lub raportowania zdarzeń firmowych, oraz przeprowadzanie badań rynkowych i analizy statystycznej. Zgoda (która jest opcjonalna i może zostać wycofana w dowolnym momencie).

iii. Marketing profilowany: analiza preferencji, nawyków, zachowań i zainteresowań osoby, której dane dotyczą, w celu dostarczania spersonalizowanych informacji handlowych / ukierunkowanych działań / ofert i usług dostosowanych do potrzeb / preferencji osoby, której dane dotyczą. Zgoda (która jest opcjonalna i może zostać wycofana w dowolnym momencie).

3. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Zebrane dane będą przechowywane do momentu odwołania zgody (“rezygnacja z subskrypcji” z usługi newslettera)
Po wygaśnięciu powyższych warunków przechowywania Dane będą niszczone, usuwane lub anonimizowane, zgodnie z procedurami technicznymi usuwania i tworzenia kopii zapasowych.

4. OBOWIĄZEK DOSTARCZENIA DANYCH
Przekazywanie danych oznaczonych gwiazdką (*) w formularzu rejestracyjnym jest obowiązkowe przy wypełnianiu i wykonywaniu umowy; każda odmowa dostarczenia powyższych danych nie pozwala na korzystanie z subskrypcji newslettera.

5. REZYGNACJA Z SUBSKRYPCJI
Użytkownik może zrezygnować z tej usługi, klikając link “zrezygnuj” umieszczony w każdym e-mailu.

6. ODBIORCY DANYCH
Dane osobowe mogą być przekazywane stronom działającym jako administratorzy danych (takie jak organy nadzorcze i organy oraz organizacje publiczne uprawnione do żądania danych). Dane mogą być również przetwarzane w imieniu Spółki przez strony wyznaczone jako procesory danych, które otrzymują odpowiednią instrukcję obsługi. Strony te zawierają następujące kategorie:

a) firmy wspierające IT i firmy hostingowe;
b) firmy świadczące usługi zarządzania i / lub utrzymania strony internetowej Spółki;
b) zależne Spółki jeśli wyrażono zgodę

7. STRONY UPOWAŻNIONE DO PRZETWARZANIA DANYCH
Dane mogą być przetwarzane przez pracowników w działach firmy, które są odpowiedzialni za realizację działań opisanych powyżej i zostali upoważnieni do przetwarzania danych i otrzymali odpowiednie instrukcje.

8. TRANSFER DANYCH OSOBOWYCH POZA UE
Dane mogą być transferowane do krajów poza UE, w szczególności do;

a) Kraje UE, których poziom ochrony danych uznaje się za odpowiedni przez Komisję Europejską zgodnie z art. 45 RODO;

b) Dodatkowe kraje UE inne niż te, o których mowa w poprzednim punkcie a), po podpisaniu standardowych klauzul umownych przyjętych / zatwierdzonych przez Komisję Europejską zgodnie z artykułem 46, 2, litery c) i d) RODO.

Kopię powyższych zabezpieczeń można uzyskać wysyłając do Administratora specjalny wniosek, zgodnie z zasadami określonymi w poniższym ustępie “Prawa podmiotu danych – skarga do organu nadzoru”.

9. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH – SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO
Osoby, których dane dotyczą, mogą wymagać od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, usunięcia ich, skorygowania niedokładnych danych, zintegrowania niepełnych danych, ograniczenia przetwarzania w przypadkach przewidzianych w art. 18 RODO, a także sprzeciwić się nawet jeśli Administrator uzasadni potrzebę przetwarzania, kontaktując się z firmą pocztą elektroniczną na adres info@pl.maccaferri.com

Ponadto w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy i przeprowadzane za pomocą zautomatyzowanych narzędzi, osoby, których dane dotyczą, mają prawo do otrzymywania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu komputerowego formacie oraz do przesyłania danych do innego Administratora danych bez przeszkód.
Podmioty danych są uprawnione do wycofania swojej zgody w dowolnym czasie w celach marketingowych i / lub profilowych oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych w celach marketingowych, w tym profilowania związanego z marketingiem bezpośrednim. Jeżeli jednak osoba, której dane dotyczą, woli w tym celu kontaktować się wyłącznie w tradycyjny sposób, powinna mieć możliwość wyrażenia swojego sprzeciwu wyłącznie w odniesieniu do wiadomości za pomocą metod automatycznych.
Podmioty danych mają prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzoru w państwie członkowskim, w którym zamieszkują lub w którym pracują, lub do państwa członkowskiego, w którym miało miejsce zarzucane naruszenie.

All Rights Reserved © Officine Maccaferri Spa 2022 P.IVA IT 02145540379

Share This