Περιβάλλον, αφυδάτωση και χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων

Περιβάλλον, αφυδάτωση και χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων

, αυξημένη χωρητικότητα υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι ένας χώρος υγειονομικής ταφής απορριμμάτων δεν είναι απλώς μια «χωματερή» για τα απόβλητα, αλλά ένας ζωντανός οργανισμός, που φέρνει συνεχώς μεταβαλλόμενες προκλήσεις στη μηχανική. Με τον συνεχή στόχο της διατήρησης της φύσης και της προστασίας του περιβάλλοντος, προσφέρουμε στους πελάτες μας εμπειρία στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων σχεδίων για τους χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και την προστασία των ρυπογόνων περιοχών.

Προστασία της γης. Αυτό δεν ισχύει μόνο για τους χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, αλλά και για τις περιπτώσεις όπου υπάρχει ανάγκη προστασίας του φυσικού εδάφους από τη μόλυνση από εξωτερικές πηγές, όπως λιμνοδεξαμενές εξόρυξης στραγγισμάτων ή σωρούς χημικής επεξεργασίας σε ορυχεία, λίμνες συλλογής νερού καταιγίδων δίπλα στις εθνικές οδούς και κύτταρα αποθήκευσης ιλύος στη γεωργία.

Βασικές διαφορές που η εμπειρία μας μπορεί να κατανοήσει. Παρά το γεγονός ότι οι λύσεις για ορυχεία και υποδομές είναι τεχνικά παρόμοιες μεταξύ τους, υπάρχουν βασικές διαφορές που πρέπει να αντιμετωπίσει ένα γεωσυνθετικό, όπως μεγαλύτερα φορτία, θερμότητα, διάρκεια ζωής του σχεδιασμού και χημικές συνθήκες λειτουργίας. Αυτή η δυνατότητα προέρχεται από την υπάρχουσα βαθιά γνώση μας στις γεωτεχνικές εφαρμογές σταθερότητας και την εμπειρία μας σε συστήματα στεγανοποίησης.

Διάφορες χρήσεις των προϊόντων «Mac». Η χρήση των γεωπλεγμάτων για την ενίσχυση του εδάφους επιτρέπει την αύξηση της κλίσης των πρανών εντός του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, μεγιστοποιώντας τις ποσότητες που διατίθενται για την απόρριψη των αποβλήτων. Οι αδιαπέραστες γεωμεμβράνες μας MacLine® περιορίζουν, καλύπτουν και προστατεύουν από τη ρύπανση από τα υλικά των αποβλήτων, και το προϊόν MacMat® περιορίζει τη διάβρωση από τις πλαγιές των εγκαταστάσεων αυτών. Τα γεωσυνθετικά αποστράγγισης MacDrain® αποστραγγίζουν τα ρευστά (υγρά ή αέρια) από χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και, με μια ευέλικτη και εκτεταμένη παραγωγική ικανότητα, μπορούμε να προσαρμόσουμε τα προϊόντα έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες απαιτήσεις του έργου.

Συμμόρφωση με τη νομοθεσία μας. Προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα υλικών και τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων των γεωπλεγμάτων, των γεωσυνθετικών αποστράγγισης, των αδιαπέραστων γεωμεμβρανών και των συστημάτων σταθεροποίησης του εδάφους. Με τη σήμανση CE, τα προϊόντα αυτά και οι λύσεις που προτείνουμε πληρούν τις κατάλληλες νομοθετικές απαιτήσεις. Η εμπειρία που αποκτήθηκε από πολλά έργα οδήγησε σε πολλές καινοτομίες, όπως γεωπλέγματα που ενισχύουν τα υλικά αποβλήτων, καθώς επίσης και την παρουσία του προσωπικού μας κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των κανονισμών υγειονομικής ταφής απορριμμάτων της ΕΕ.

Σε ορισμένες περιοχές του κόσμου, σας προσφέρουμε επίβλεψη της τοποθεσίας και ετοιμοπαράδοτες λύσεις σε αυτόν τον σημαντικό τομέα.

Λυσεις

GR

need more information maccaferri