Officine Maccaferri
ČESKÁ REPUBLIKA
Země

Přihlásit

Slovník pojmů

Gravitační opěrné zdi
Konstrukce, které se umístňují před nezpevněný svah na zastavení sesuvu, a které musí mít dostatečnou vlastní hmotnost aby odolaly zemním tlakům vyvolaných nestabilním svahem.

Vyztužování zemin
Metody vyztužování zemních těles spočívají v zavedení výztužných prvků do zeminy, které zlepšují vlastnosti zemin v porovnaní s jejím přirozeným stavem – svah může být strmější, snáší větší zatížení, lépe rozděluje zatížení a méně sedá. Výztužné prvky jsou vyraběné z oceli nebo geosyntetických materiálů z důvodu lepší interakce se zeminou, která se hutní po vrstvách.

Násyp na pilotách
Násyp vybudovaný na málo únosných zeminách nebo na podloží, které nemá dostatečnou únosnost, je náchylný k sedání. Výstavba násypu na pilotách tomu může zabránit, neboť zatížení působící na násyp je přenášeno pilotami, resp. přes piloty do únosnějších vrstev v podloží. Vysocepevnostní geomříže položené pod násypem a těsně nad pilotami pomáhají rovnoměrně prenášet síly do pilot. Vzájemná vzdálenost jednotlivých pilot tak může být větší, čím se šetřínáklady a materiál.

Uzavírání skládek
Uzavření skládky je souhrn prací a opatření prováděných na skládce následně po ukončení skládkování odpadů. Pokud se kapacita skládky či jiného prostoru vhodného k ukládání odpadů naplní, provádí se nejprve technická rekultivace (urovnání povrchu, plynová drenáž, zatěsnění povrchu, krycí vrstva zeminy). Překrytí je tvořeno pláštěm materiálů, které utěsní, chrání a odvodňují horní vrstvu konstrukce skládky. Proces uzavírání skládek je často doplněn i o následnou biologickou rekultivaci.

Příčné konstrukce
Příčná konstrukce je každá konstrukce, která je kolmá (nebo všeobecně „nerovnobežná“) s tokem řeky či vodním tokem. Příčné konstrukce můžou buď úplně nebo jen z části “přemosťovat” řeku nebo vodní tok. Jedná se například o říční pobřežní hráze, výhony, hatě, propustě nebo přehrady. Mostní pilíře můžou být rovněž považovány za příčnou konstrukci a to z hlediska vlivu, jaký mají na řeku (víry, změny směru proudění, erozní účinky).

Dynamické bariéry
Bariéra proti skalnímu řícení (známá i pod názvem „ochranná síť “ či “ochranné pletivo”) je konstrukce, která zachycuje uvolněný kámen či skalní blok v místech tomu určených. Tyto konstrukce stavebnicového typu musí být testovány v souladu s konkrétními předpisy (např. se směrnicí pro Evropské technické osvědčení ETAG 027). Dynamické bariéry jsou složené konstrukce, jejichž příslušné prvky pohlcující kinetickou energii vyvolanou pádem kamene či horninového bloku. V závislosti od její velikosti se můžou natrvalo zdeformovat. Proto se bariéry musí průběžně kontrolovat, v případě potřeby ihned opravit. Zůstatková výška bariéry po nárazu a deformační hloubka bariéry při nárazu jsou rozhodujícími faktory, jimiž se musí projektant při návrhu konstrukce zabývat.

Bioinženýrství
Technologie založené na využití rostlinné hmoty ve stavebních konstrukcích. Bioinženýrství v tomto smyslu umožňuje využít rostlinnou hmotu k protierozním opatřením, na stabilizaci svahů a břehů řek, k obnově krajiny a přírodního prostředí. Metody bioinženýrství umožňují vytvářet konstrukce s dlouhodobou spolehlivostí a s estetickými a ekologickými přínosy.

All Rights Reserved © Officine Maccaferri Spa 2022 P.IVA IT 02145540379

Share This