Když je nutné upravit vodní přivaděče a kanály. Pod pojmem regulace vodního přivaděče se rozumí výstavba koryta toku s navrženým průřezem, který zajistí požadovaný průtok a kapacitu, za účelem snížení rizika vzniku meandrů na řekách v zastavěných územích nebo v blízkosti infrastruktury. Bez kontroly by vodní přivaděč mohl způsobovat volnou erozi okolního terénu a následně problémy. Na místech, kde vodní kanály dopravují čistou vodu přes znečištěné území, nebo naopak, je možné koryto zhotovit jako nepropustné, například na místech, kde se využívá zavlažování zemědělské půdy.

Proč je nutné opevnění. Pro zachování dlouhodobých průtokových parametrů toků se na březích a případně i na spodní části toku často používá opevnění. Bez opevnění by v důsledku smykového napětí, které působí na styku vody a povrchu koryta vodního toku, docházelo k erozi.
Opevnění koryta má několik funkcí:

  • snižuje ztráty vody prosakováním,
  • zlepšuje stabilitu břehů,
  • zabezpečuje ochranu proti erozi,
  • umožňuje předem stanovit hodnotu součinitele drsnosti břehů, a tím i průtokovou kapacitu toku.

Výhody našich řešení pro úpravu vodních přivaděčů a kanálů. Klientům nabízíme široké spektrum řešení úprav vodních přivaděčů, která vyhovují většině vodohospodářských aplikací. Bez ohledu na vybrané řešení mají všechna tyto společné vlastnosti:

  • pevnost a životnost,
  • flexibilitu,
  • ekonomické náklady,
  • propustnost nebo nepropustnost dle potřeby,
  • předem stanovenou drsnost,
  • příznivý vliv na životní prostředí.

Snížením rychlosti proudění vody se snižuje eroze. Vybrané opevnění chrání koryto před erozí tím, že zvyšuje jeho smykový odpor a snižuje rychlost proudění vody na povrchu. Nižší rychlost v oblasti styku vody a povrchu koryta vodního toku erozi snižuje.

Sto let zkušeností ve spojení s moderními inovacemi. Máme více než sto let zkušeností v oblasti konstrukcí pro úpravu vodních přivaděčů. Naše řešení nevycházejí pouze z těchto odborných znalostí, ale jsou postavena i na moderních inovacích, jako například na povrchové ochraně drátů a technikách půdního bioinženýrství.

Zásadní první krok je pochopení projektu. Přístup našich odborníků začíná pochopením problémů klientů a typu vodního toku, který je nutné kontrolovat. Pomocí návrhového softwaru MACRA 1 a 2 navrhujeme koryta vodních přivaděčů a podélné i příčné stavby (jako např. přehrážky). Nabízíme postupná a systematická řešení ochrany před vodní erozí, od lehkých biologicky rozložitelných georohoží, až po naše prvotřídní matrace Reno, které nabízejí vynikající vlastnosti a dlouhodobou ochranu. V každém výběru zohledňujeme jednoduchost instalace.

Spojení ekologických a projektových možností. Často spojujeme „umělé systémy“ s technikami půdního bioinženýrství (např. výsadba živých rostlin či „zelených“ matrací). Cílem je spojit projekční a ekologické požadavky do jednoho funkčního celku.

Produkty

need more information maccaferri