sub-grade-pavement

Odvodňování podloží pro zvýšení únosnosti. Konstrukce tratě nebo vozovky může být oslabena v důsledku přítomnosti vody, která se nachází v ní, pod ní či v její blízkosti. Odvádění vody může pomoci vylepšit užitné parametry kolejového lože nebo komunikace.

Pochopení různých potřeb. Požadavky na funkční vlastnosti komunikací z nestmelených materiálů v monzunových oblastech jsou jiné než u asfaltových vozovek náchylných k promrzání.

Moderní řešení pro odvodňovací příkopy a trativody silničních a železničních komunikací.Tradiční drenážní trativody silničních příkopů vyplněné štěrkovitým materiálem mohou nyní být nahrazovány moderními alternativami: MacDrain® a MacDrain® TD. Tyto geokompozitní drenážní materiály zmenšují objem výkopů a zásypů a s tím spojených nákladů.

Výběr vhodného drenážního geokompozitu MacDrain® závisí na těchto faktorech:

• projektované umístění v rámci konstrukce vozovky,
• materiály, se kterými bude ve styku,
• požadovaná drenážní kapacita.

Trativody se obvykle umísťují v blízkosti dálnice v místě, kde se v průběžném sběrači shromažďuje dešťová voda. Na místech s výskytem podzemní vody, jejíž hladina se nachází blízko povrchu, dokáže horizontální drenážní vrstva pod tělesem dálnice z báze odvádět vodu, která by jinak mohlazpůsobovat snížení únosnosti podloží.

Naše ekonomicky efektivní a technicky vyspělá řešení. Naše nabídka drenážních geokompozitů MacDrain® představuje ekonomicky efektivní a technicky vyspělou alternativu k tradičním trativodům budovaným z přírodního zrnitého materiálu. MacDrain® vytváří přirozené cesty proproudění podzemních vod v půdě v jeho blízkosti.

Naším cílem je řešení optimalizovat. Geotextilie nebo geomembrány pevně spojené s drenážním jádrem z jedné nebo obou stran zajišťují filtraci, separaci a ochranu jádra před jeho kolmatací. Zabraňují tomu, aby se drenážní jádro jemnozrnnými částicemi zeminy ucpalo. Cílem spojení různých typů geotextilií s různými druhy drenážního jádra je poskytnout výběr nejvhodnějších výrobků pro konkrétní aplikace a optimalizovat technické a ekonomické požadavky projektu.

Testovaná a kvalitní řešení pro zlepšení funkčních parametrů a snížení dopadu na životní prostředí. Systém MacDrain®, jehož funkční parametry byly ověřeny v laboratorních podmínkách a výroba podléhá kontrole kvality, dokáže nahradit tradiční štěrkové drenážní vrstvy a trativody a zároveň nabízí rychlejší montáž, měřitelný výkon a úsporu nákladů na výstavbu. Zmenšení potřebného množství kameniva přepravovaného na stavbu i v rámci staveniště navíc pomáhá snižovat

Produkty

need more information maccaferri