Účel liniové ochrany vodohospodářských staveb. Liniové ochranné vodohospodářské stavby jsou konstrukce úprav vodních toků, které jsou rovnoběžné s tokem řeky. Tyto stavby se často budují na stávajících přírodních březích nebo slouží k jejich stabilizaci a obyčejně se táhnou na velkou vzdálenost. Jsou určeny pro různé účely, jako např.:

• protierozní opatření,
• řízení meandrování toků,
• zachování normálního průtoku koryta,
• ochrana proti povodním.

Působení přírodních sil ve vodních tocích. Správným směřováním vodního toku se snižují účinky boční laterální eroze. Silné podélné a příčné proudy však mohou nadále narušovat břehy řek či úpatí břehů a narušovat jejich stabilitu. Řešení na ochranu břehů řek proto musí být dostatečně robustní a dobře navržené, aby těmto silám dokázalo odolat.

Strmé břehy vodních toků: ochrana břehů za pomoci gravitačních zdí

Podepření strmých břehů a ochrana proti erozi. Je-li břeh koryta příliš strmý a narušený erozí, je nutné vybudovat konstrukci na stabilizaci břehu a zajištění trvalé ochrany proti erozi: často se používají flexibilní gabionové zdi ze šestihranného ocelového pletiva s dvojitým ohybem nebo systémy pro vyztužování hornin Terramesh®. Za těchto podmínek bývá nutné použít pružný flexibilní systém spolu s vhodnou ochranou drátu gabionu proti korozi. Musí se použít silně pozinkovaný drát s dodatečným polymerovým povlakem v souladu s platnými normami.

Pozvolné břehy vodních toků: ochrana břehů

Protierozní ochrana je nutná i na stabilních březích. Když je břeh koryta z geotechnického hlediska stabilní, může být vhodné použít jednoduché řešení na protierozní ochranu. Bez této ochrany může svah postupně erodovat a v dlouhodobém horizontu pak dojít ke ztrátě jeho stability.

Naše řešení jsou přizpůsobená vašim potřebám. Nabízíme logicky navazující, široké spektrum způsobů ochrany proti vodní erozi, které umožňují přizpůsobit úroveň zásahu skutečnému riziku eroze: přírodní biologicky odbouratelné rohože BioMac®, umělé vyztužené a nevyztužené trojrozměrné georohože MacMat® a tradiční gabiony z ocelového pletiva s dvojitým ohybem a matrace Reno.

Naše řešení pro přírodní inženýrství. Nabízíme i techniky přírodního inženýrství. Půdní bioinženýrství je založeno na kombinaci použití umělých materiálů a rostlin: umělé materiály zabezpečují okamžitou a trvalou ochranu místa a vytvářejí ideální podmínky pro přirozenou obnovu vegetace na svahu. Kořeny vegetace jsou pevně ukotveny v protierozní ochraně.

Náš víceúčelový vyspělý návrhový software. Naši odborníci používají návrhový software Mac.R.A. 1 a Mac.R.A 2, který slouží k navrhování koryt, podélných a příčných staveb.

Umožňuje nám rychle vypracovat koncepční řešení na vyhodnocení potřebné ochrany břehů (Mac.R.A. 1) nebo příčné přehrázky (Mac.R.A. 2). Otevřená knihovna výrobků umožňuje spojovat umělá a přírodní řešení.

Produkty

need more information maccaferri