Co způsobuje zemní a přívalové proudy a mělké sesuvy půdy?
Ke svahovým pohybům, kterými jsou postiženy málo mocné pokryvné útvary, popř. jen jejich povrchové části dochází nejčastěji při změnách teplot a množství dešťových srážek. Proces sesouvání často přechází do procesu stékání, které představuje krátkodobý pohyb horninových hmot ve viskózním stavu. Mělké sesuvy bývají mocné od několika decimetrů do několika metrů. Rozhodující pro jejich vznik je vytvoření lokální občasné zvodně, zpravidla oddělené od hlouběji zakleslé trvalé zvodně. Většinou není nutné hluboké nasycení masivu, ale stačí krátkodobé intenzivní promočení povrchové části svahu při krátkodobých přívalových srážkách nebo po tání sněhové pokrývky. Se zvyšujícím se obsahem vody přecházejí mělké povrchové sesuvy do zemních, případně bahnitých nebo hlinitokamenitých přívalových proudů. Zatímco u sesuvů se setkáváme s rychlostí až v m/h, u proudů až v km/h.

Častější výskyt tohoto jevu v budoucnosti je velmi pravděpodobný
Tam, kde jsou geologické, morfologické a hydrogeologické poměry z hlediska vývoje svahových deformací nepříznivé, mohou extrémní srážky vyvolat pohyby lavinovitého charakteru. Během intenzivních dešťů může dojít k rychlé infiltraci srážkových vod do horninového masivu. Po ukončení dotace ze srážek proběhne rychle gravitační odvodnění, což může mít za následek vznik krátkodobého, ale nebezpečně rychlého svahového pohybu.
V pahorkatinách, vrchovinách a hornatinách může dojít k lavinovitému porušení stability svahu po krátkodobých intenzivních srážkách i v případech, kdy předcházející období bylo srážkově
podnormální.

Naše dlouhodobé zkušenosti s bojem proti tomuto jevu. Již dlouhou dobu dodáváme řešení pro „zemní proudy“. Gabiony a matrace Reno se často používají na svazích k budování přehrázkových konstrukcí, které jsou umístěné napříč ohroženými svahy a zabraňují uvolnění zemního proudu, případně umožňují jeho zastavení, pokud k němu dojde. Podobně jako přehrázka pro vodní toky i gabionové konstrukce vytvořené z ocelového pletiva s dvojitým ohybem poskytují dlouhodobé robustní řešení pro zastavení zemních proudů. Pokud se v nich zachytí příliš velké množství zeminy, prostě se strojním mechanismem vyprázdní.
Gabionové konstrukce jsou vhodné pro situace, kdy je k dispozici přístup a prostor pro instalaci.

Naše řešení ušitá na míru pro náročné situace. Pokud však přístup a prostor k dispozici není, doporučujeme použít alternativní řešení, kterým jsou speciální bariéry proti zemním proudům. Bariéry proti zemním proudům se umísťují do předpokládané dráhy zemního proudu nebo mělkého sesuvu půdy, často do přírodních výmolů, kanálů nebo spádnic. Jsou přizpůsobeny rozměrům projektu, předpokládanému složení suti i předpokládanému objemu proudu.

Porovnání bariér proti zemním proudům a bariér na ochranu proti skalnímu řícení. Naše bariéry proti zemním proudům se podobají bariérám na ochranu proti skalnímu řícení, ale mají přídavné prvky na pohlcování energie a variabilní geometrii. Kromě toho se v záchytném pletivu často používá kombinace sítí s kruhovými panely o různém průměru. Kruhové sítě jsou ideální pro použití v konstrukcích s vlastní schopností pohlcovat energii ještě před přenesením zatížení do kompresních brzd. Kruhové sítě s větším průměrem se umísťují do dolní části konstrukce a umožňují pronikání vody a drobného materiálu skrz bariéru. Kruhové sítě s menším průměrem se používají v horní části konstrukcí k zastavování zemního toku.

Řešení s pevně stanoveným časovým plánem. Bariéry jsou obyčejně konstruovány tak, aby zůstaly na místě až do obnovení vegetace na zranitelných svazích nad bariérou. Bariéra se pak může odstranit a základy zůstanou neporušeny. Pokud se v budoucnu zvýší riziko výskytu zemního proudu, je možné bariéru znovu nainstalovat.

Produkty

need more information maccaferri