Pochopeni zásad bezpečné likvidace. Likvidace odpadů na celém světě představuje stále větší problém, který si vyžaduje rozšiřování kapacit skládek. Je důležité si uvědomit, žeskládka není jen „úložiště “ pro odpad, ale že jde o živý organizmus, který se neustále mění. Trvale se zaobíráme zachováním přírody a ochranou životního prostředí, a v souvislosti s tím našim klientům nabízíme zkušenosti v oblasti vypracovaní integrovaných návrhů skládek odpadů a ochrany znečištěných oblastí.

Ochrana krajiny. Týká se nejen skládek, ale i situací, kdy je potřebné chránit přírodníprostředí a půdu před kontaminováním venkovními zdroji, jako jsou například kalové vyluhovací nádrže z báňských provozů nebo sedimentační vyluhovací nádrže, nádrže na zachycení dešťové vody v blízkosti dálnic a oddělovací kalové zásobníky v zemědělství.

Důležité rozdíly, které si uvědomujeme na základě získaných zkušeností. Přesto že jsou řešení pro těžbu a infrastrukturu podobné po technické stránce, existují důležité rozdíly. Například při použití geosyntetik se musí vzít do úvahy – větší zatížení, teplota, plánovaná životnost a chemizmus prostředí.

Za tím vším stojí naše hluboké znalosti z oblasti geotechnických aplikací a zkušenosti s hydroizolačními těsnícími systémy.

Různé využití výrobků „Mac“. Geomříže na vyztužení zemin umožňují budovat strmějšísvahy v rámci dělených skládek a maximalizovat prostor určený na likvidaci odpadu. Našetěsnění řady MacLine® překrývá odpady a zabraňuje úniku škodlivých látek z uzavřeného prostoru do okolitého prostředí. Materiál MacMat® minimalizuje erozi svahů a drenážní geokompozity MacDrain® slouží k odvodu kapalných nebo plynných složek ze skládek. Našeflexibilní a rozsáhlé výrobní kapacity nám umožňují přizpůsobit výrobky potřebám konkrétního projektu.

V souladu s právními předpisy. Nabízíme široký sortiment materiálů a technologií včetněgeomříží, drenážních geokompozitů, umělých těsnění a systémů na zlepšování podloží. Tyto výrobky a řešení nesou označení CE a splňují požadavky platné legislativy. Zkušenostizískané na mnoha projektech vedly k početným inovacím, jako jsou geomříže na výztužodpadového materiálu, a také i účasti našich zamestnanců na přípravě legislativy EU týkající se skládek odpadů a nakládání s odpady.

V některých částech světa nabízíme pro tato odvětví stavební dozor a komplexní dodávku na klíč.

Řešení

need more information maccaferri