Riziko nadměrné deformace konstrukcí existuje vždy, pokud se výstavba realizuje na málo únosném nebo nestabilním podloží. V některých případech je důvod geologický (např.výstavba v krasové oblasti), případně se jedná o antropogenní vlivy (poddolování vlivem báňské činnosti).

Výhody vyztužování podloží násypů. Nerovnoměrné sedání se kontroluje například výstavbou vyztužené desky, která roznáší zatížení působící na podloží. V extrémních případech může být tato deska vetknutá na pilotách (například na náspech pod infrastrukturními stavbami).

Riziko nerovnoměrného sedání nebo překročení maximální únosnosti podloží hrozí tam, kde dochází k velkému nárůstu přitížení původního terénu, například v souvislosti s báňskou činností (neustálé ukládání a hromadění rubaniny na haldách). Zlepšení podloží vyztuženoudeskou redukuje nerovnoměrné sedání a zvyšuje maximální možnou únosnost.

Rozložení zatížení. Účinnost roznosu zatížení se zvyšuje použitím vyztužené desky geosyntetickými geomřížemi, jako je například náš výrobek Paralink® s tahovou pevností až1 350 kN/m. Působící zatížení od násypu je výztuhami přenášeno do podloží nebo přímo do pilot. Geomříže jsou vyrobeny z vysocepevnostního geosyntetického materiálu, který do násypu vnáší tzv. efekt „přemostění“, díky němuž je možno zvětšit osové vzdálenosti nosných prvků (např. pilot).

Naše geosyntetická řešení. Geomříže a geotextilie se často používají v místech, kde se očekává pokles terénu v důsledku těžby, nebo v místech, kde se mohou vyskytovat přírodní kaverny/dutiny či jeskyně. V případě kolapsu nebo náhlé deformace podloží, se vloženýgeosyntetický materiál ve vyztužené vrstvě konstrukce automaticky aktivuje a tím vzniknutou dutinu překlene. Výrobek Paralink® se používá na zpevňování už více než 30 let. Pro dočasné konstrukce nebo konstrukce se střední životností může být vhodné i použití tkaného geosyntetika MacTex® W.

Řešení problémů spojených s podzemní vodou.

Vodou nasycené podloží pod deskou nebo násypem může rovněž způsobovat problémy se sedáním. Při konsolidaci podloží se voda z pórů zeminy začne vytlačovat a zemina začnesedat. I v tomto případě geosyntetický materiál dokáže pomoci – buďto oddělením podkladových materiálů s různými geotechnickými parametry nebo zrychlením konsolidace.

Pásy drenážních geokompozitů MacDrain® uložené vertikálně do podloží můžou posloužitjako drenáž nasycených soudržných zemin a na zrychlení procesu konsolidace.

Jsme více než jen dodavatel výrobků. I když se naše řešení zdají být jednoduchá, skrývají
v sobě inženýrské myšlení – projekce a návrh těchto řešení vyžadují zkušenosti a hlubokou znalost funkčních vlastností geosyntetického materiálu, nikoliv znalost dodavatelů a distributorů. Z pozice výrobce, projektanta a dodavatele těchto řešení jsme schopni reagovat na veškeré technické požadavky klienta. Optimalizujeme tak řešení od návrhu až po konečnou výrobu – rozhodující význam má právě kombinace správných výrobků a funkčních vlastností celého systému.

Řešení

need more information maccaferri