Emergency-Flood

Të cekëta dhe të limituara. Përmbytjet që shkaktojnë më shumë dëme në botë janë ato me një thellësi prej 30 cm. ne mund të reduktojmë pasojat e një përmbytjeje dhe për pasojë reduktojmë pasojat e mëdha dhe koston për biznesin, individët, pasojat, shoqërite e sigurimeve dhe autoriteteve.

Mbrojtje ndaj të pashmangshmes. Kur përmbytjet janë të pashmangshme barrierat e vendosura shpejt janë një mbrojtje me dobi ndaj ngritjes së nivelit të ujit. Rritja e sasisë rrjedhëse të ujit duke rritur brigjet lumore përkohësisht, riparimi i çarjeve ose ngritja e objekteve ose infarstrukturës për mbrojtje.

Zgjidhje parandaluese. Software-i ynë për projektimin e rrjedhave ujore dhe zgjidhjet tona janë përdorur gjerësisht në botë e në mënyrë të sukseshme për të ndihmuar klientët tanë. Parandalimi i rrjedhave ujore prej ngritjes në nivel dhe përmbytjeve të mëdha, përmes një projektimi të mirë të kanaleve dhe përfshirjes së punimeve të duhura hidraulike, është pikënisja më e mirë.

Zgjidhje për raste të tjera. Pas zjarreve në pyje, ose ndodhive të tjera shkatërrimtare, mbrotja e dherave të ekspozuar është e rëndësishme për të parandaluar vërshimin e dherave në rrjedha ujore ose të rrjedha me mbetje. Shtresat tona për kontrollin e erozionit mund të vendosen për të mbrojtur dherat si dhe në të njëjtën kohë përmirësimin e kushteve për zhvillimin e vegjetacionit. Kur kjo është e mundur më shume zgjidhje strukturore mund të kërkohen për zbutjen e problemeve hidro-gjeologjike si rrjedhje e mbetjeve apo shkarjeve sipërfaqësore si përdorimi i barrierave dinamike, argjinaturave të përforcuara të dheut ose strukturat e kontrollit prej gabioni ose materaseve Reno.

Aplikimet

AL

need more information maccaferri