FR-EP-MacMat_

MacMat® R – Steel

Macmat® R është një gjeomat i përbërë nga një formë tri-dimensionale e stabilizuar UV, fibra sintetike jo të degradueshme, te presuar në të ngrohte kur vendosen njëri mbi tjetrin, të nxjerra në një rrjetë të endur çeliku të përdredhur dyfish. Rrjeta përforcuese gjashtëkëndore me tele çeliku të përdrdhur dyfish ka karakteristika mekanike më të mëdha se sa ato që rekomandohen në EN 10223-3. Teli i çelikut është i galvanizuar rëndë dhe mund të mbrohet nga një veshje polimeri për më shumë mbrojtje.

I përdorur në skarpata të dobëta të dherave,të ekspozuara në erozion MacMat® R rrit menjëherë rezistencën e dherave ndaj erozionit duke siguruar një mjedis që nxit rritjen e bimësisë. Dheu sipërfaqësor cilësor punohet në formën 3-d pas instalimit.

Përdoret gjithashtu në rrjedhat e ujit për të siguruar mbrojtje hidraulike ndaj erozionit. MacMat® R sigurohet në tokë duke përdorur kunja/ piketa të përshtatshmesi ashtu si kërkohet në projekt.

Përdorimi më i shpeshtë i tij është me fiksimin e dherave në skarpata; fiksimi i dherave siguron një përforcim të plotë të skarpatës me MacMat® R duke siguruar fortësim të sipërfaqes dhe mbështetje midis kokave fiksuese.

AL

need more information maccaferri