FR-EP-MacMat_

MacMat® R – Poly

Macmat® R Polymer është një gjeomat i përbërë nga një formë tri-dimensionale e stabilizuar UV, fibra sintetike jo të degradueshme, e presuar në të ngrohte kur vendosen njëri mbi tjetrin, të nxjerra në një gjeogrid përforcues polimeri. Rezistenca e gjeogridit përforcues zgjidhet që ti përshtatet kërkesave të projektit. I përdorur në skarpata të dobta të dherave,të ekspozuara në erosion MacMat® R rrit menjëherë rezistencën e dherave ndaj erozionit duke siguruar një mjedis që nxit rritjen e bimësisë.

Përdoret gjithashtu në rrjedhat e ujit për të siguruar mbrojtje hidraulike ndaj erozionit. MacMat® R sigurohet në tokë duke përdorur kunja/ piketa të përshtatshme ashtu si kërkohet në projekt.
Përdorimi më i shpeshtë i tij është në punimet për mbrojtjen në membranat e landfilleve ose në punimet e rehabilitimit të minierave. Përforcimime gjeogridë siguron një itegritet të madh strukturor, kur veshja përdoret për të mbajtur dhe përforcuar dherat në skarpata të gjata.

AL

need more information maccaferri