02-Paragrid

ParaDrain®

ParaDrain® është një gjeogrid unik dhe i gjeneratës së re, që kombinon përforcimin dhe drenazhimin në një produkt. Është zhvilluar veçanërisht për përforcimin e skarpateve të ndërtuar me mbushje jo të kulluara mirë. Produkti është përdorur me sukses në përforcimin e mbushjeve margjinale të materialeve.
Gjeogridet ParaDrain® janë struktura planare që konsistonë në një rradhitje biaksiale të vijave të gjeosintetikut kompozit. Vijat përbëhen nga korda poliestëri me rezistencë të lartë ne tërheqje të mbështjella në një veshje polietileni. Këto vija gjatësore kanë një profil si një kanal që ka një gjeotekstil me vija filtrimi të ngjitur në të. Kjo formon një kanal të hapur për drenazhimin e ujit në dhera.

ParaGrid®

Gjeogridët ParaGrid® janë struktura unike planare të përbëra nga një rradhitje biaksiale të vijave gjeosintetike kompozit. Vijat përbëhen nga korda poliestëri me rezistencë të lartë të mbështjella në një veshje polietileni.
Ato janë gjeogridet më të provuar e të testuar në botë që ofrojnë një jetëgjatësi projektimi 120 vjeçare dhe peformancë të lartë. Veshja e fortë polietileni është rezistente ndaj kushteve fizike, kimike dhe bilogjike të strukturave me dhera të përforcuar.

ParaLink®

Gjeogridet ParaLink® janë struktura planare që konsistonë në një rradhitje monoaksiale të vijave të gjeosintetikut kompozit. Çdo vijë e vetme gjatësore përbëhet nga korda poliestëri me rezistencë të lartë të mbështjella në një veshje polietileni; vijat e vetme kryqëzohen nga vija polietileni jo rezistenete që i japin kompozitës një një formë rrjete.
Ato janë gjeogridet më të provuar e të testuar në botë që ofrojnë një jetëgjatësi projketimi 120 vjeçare dhe peformancë të lartë. Veshja e fortë polietilenit është rezistente ndaj kushteve fizike, kimike dhe bilogjike të strukturave me dhera të përforcuar. Rezistenca standarte më e madhe në tërheqje e ParaLink është 1350 kN/m.
ParaLink® përdoret në aplikimet për përforcimet bazale me performancë të lartë dhe në strukturat me dhera të përforcuar të ekspozuar ndaj ngarkesave të mëdha.

ParaWeb®

Vijat ParaËeb® janë struktura planare të përbëra nga korda poliestëri me rezistencë të lartë të mbështjella në një veshje polietileni. Vjat janë të përshtatshme për aplikime të përforcimit nëkombinim me muret betoni me panele fasadë.
Ato janë gjeogridet më të provuar e të testuar në botë që ofrojnë një jetëgjatësi projketimi 120 vjeçare dhe peformancë të lartë. Veshja e fortë polietilenit është rezistente ndaj kushteve fizike, kimike dhe bilogjike të strukturave me dhera të përforcuar.

AL

need more information maccaferri