Officine Maccaferri
BALKANS
Hyr
Vendi

Hyr

Privatësia

Politika e privatësisë

Me këtë Politikë të Privatësisë Maccaferri Balkans ka për qëllim të përshkruajë metodat e miratuara në menaxhimin e kësaj faqe interneti në lidhje me përpunimin e të dhënave personale të përdoruesve të tij.
Ky është një njoftim i përgjithshëm, në përputhje me dispozitat e Rregullores së BE-së për Mbrojtjen e të Dhënave të BE-së 679/2016 (GDPR) dhe ligjeve të tjera të aplikueshme.
Kur përdoren shërbime të caktuara, përdoruesit do të pajisen me njoftime specifike dhe të detajuara për privatësinë në përputhje me nenet 13 dhe / ose 14 të GDPR.

1. KONTROLLUESI I TË DHËNAVE
Rruga “Fadil Rada”, Pallati “Mulliri Vjeter” Nr.3, pas ATSH – Tirana, Albania
E-mail: info@al.maccaferri.com
Tel: +355 44503882

2. VENDI I PËRPUNIMIT TË TË DHËNAVE
Të dhënat personale përpunohen në ambientet e Maccaferri Balkans sh.p.k.

3. TË DHËNAT PERSONALE TË PËRPUNUARA
a) Të dhënat personale të përpunuara për qëllime të funksionimit të faqes së internetit.
Sistemet e informacionit dhe procedurat e softuerit të përdorura për të operuar në faqen e internetit, gjatë rrjedhës normale të punës, sigurojnë disa të dhëna personale, transmetimi i të cilave është nënkuptuar në protokollet e komunikimit të Internetit.
Ajo ka të bëjë me informacionin që nuk mblidhet për t’u lidhur me individë të caktuar, por nga vetë natyra e tyre, nëpërmjet përpunimit dhe shoqërimit me të dhënat e mbajtura nga palët e treta, mundëson identifikimin e përdoruesve.
Kjo kategori e të dhënave përfshin adresat IP ose emrat e domeneve të kompjuterëve që përdoren nga përdoruesit të cilët lidhen me faqen e internetit dhe aplikacionin, adresat URI (Uniform Resource Identifier) të burimeve të kërkuara, kohën e kërkesës, metodën e përdorur për të dorëzuar kërkesën në server, madhësia e skedarit të marrë në përgjigje, kodin numerik që tregon statusin e përgjigjes nga serveri (i suksesshëm, gabim, etj.) dhe parametrave të tjerë që lidhen me sistemin operativ dhe përdoruesit.
Informacioni i mbledhur në këtë mënyrë mund të përdoret për përcaktimin e përgjegjësisë në rast të ndonjë vepre kompjuterike që dëmton faqen e internetit dhe aplikacionin.

b) Të dhënat e ofruara direkt nga përdoruesit
Dërgimi opsional, i qartë dhe vullnetar i të dhënave të kërkuara nga seksionet e ndryshme të kësaj uebfaqeje dhe të aplikacionit përdoren me qëllim të përpunimit të kërkesave të përdoruesit (duke përfshirë, por pa u kufizuar në: rastet në të cilat kërkohet informacioni ose sqarimi duke shkruar në adresat e e-mailve të gjetura në faqen e internetit dhe në aplikacionin).
Informacion i përmbledhur specifik i dedikuar për shërbime të veçanta sipas kërkesës do të ofrohet ose shfaqet në faqet e internetit dhe në aplikacion.

c) Cookies
Faqja e internetit përdor cookies dhe teknologji të ngjashme për të siguruar funksionimin e duhur të procedurave dhe për të përmirësuar përvojën e aplikacioneve në internet.
Për përdorimin e cookies, ju lutemi lexoni informacionin e plotë duke klikuar këtu.

4. RUAJTJA E TË DHËNAVE
Maccaferri Balkans vepron në mënyrë që të ruajë të dhënat personale për një periudhë të vogël kohe sipas nevojës nga shërbimi i ofruar Klientit ose sipas kërkesave të ligjit në fuqi. Për çdo shërbim të kërkuar nga klienti Maccaferri Balkans do të ofrojë një njoftim specifik për privatësi, me një detaj të periudhës për të cilën do të ruhen të dhënat personale ose kriteret e përdorura për të përcaktuar atë periudhë.

5. BAZA LIGJORE PËR PËRPUNIMIN E TË DHËNAVE
Të dhënat do të përpunohen në bazë të bazës së ndryshme ligjore të përpunimit, në përputhje me llojin e shërbimit të ofruar nga Maccaferri Balkans. Për çdo shërbim të kërkuar nga klienti Maccaferri Balkans do të ofrojë një njoftim të veçantë për privatësi me një detaj të bazës së aplikueshme të përpunimit.

6. QËLLIMI I PËRPUNIMIT TË TË DHËNAVE
Funksionimi i internetit
Të dhënat e mbledhura gjatë shfletimit përdoren për të marrë informacion statistikor anonim për përdorimin e faqes së internetit dhe për të monitoruar funksionimin e tij të saktë.

a) Baza ligjore për përpunimin e të dhënave
Interes të ligjshëm
Të dhënat personale do të përpunohen vetëm për sa kohë që përpunimi është i nevojshëm për funksionimin e internetit dhe për të përmirësuar përvojën e aplikacioneve në internet.

b) Periudha e mbajtjes së të dhënave
Gjatë gjithë sesionit në faqen e internetit.
Pas mbarimit të afateve të mësipërme të ruajtjes, të dhënat do të shkatërrohen, fshihen ose anonimizohen, në përputhje me procedurat teknike të fshirjes dhe ruajtjes.

7. DETYRUESHMËRIA E DHËNIES SË TË DHËNAVE
Duke përjashtuar të dhënat e shfletimit, të nevojshme për të zbatuar protokollet e IT-së, sigurimi i të dhënave personale nga përdoruesit është falas dhe opsional. Megjithatë, mosdhënia e këtyre të dhënave do ta bëjë të pamundur zbatimin e kërkesave të bëra ose të destinuara nga përdoruesi.

8. MARRËSI I TË DHËNAVE
Të dhënat personale mund t’u komunikohen palëve që veprojnë si kontrollues të të dhënave (siç janë organet mbikëqyrëse, autoritetet dhe organizatat publike të autorizuara për të kërkuar të dhëna) ose të përpunuara në emër të kompanisë nga palët e emëruara si përpunues të të dhënave, të cilët janë të pajisur me udhëzime të përshtatshme operimi. Këto palë përfshijnë kategoritë e mëposhtme:
a) kompani që i përkasin Maccaferri, që punojnë si përpunues të të dhënave ose për qëllime administrative dhe kontabilitet (p.sh. qëllime që lidhen me aktivitetet e brendshme, administrative, financiare dhe mbajtje llogarish);

b) personat fizik dhe / ose juridik që ofrojnë shërbime të ndryshme për kompaninë (p.sh. furnizuesit e shërbimeve për menaxhimin e faqes së internetit, të tilla si kontraktorët e sistemit, kompanitë që ofrojnë shërbime lidhjesh në internet etj.). Palët e tilla mund të punojnë gjithashtu si përpunues të të dhënave;

c) palëve dhe / ose subjekteve publike dhe private të dhënat do të komunikohen për përmbushjen ose zbatimin e përmbushjes së detyrimeve specifike të parashikuara nga ligjet, rregulloret dhe legjislacioni i BE-së. Këto subjekte do të funksionojnë si kontrollues autonom të të dhënave ose përpunues të tyre.

9. PALËT E AUTORIZUARA PËR PËRPUNIMIN E TË DHËNAVE
Të dhënat do të përpunohen nga punonjësit, bashkëpunëtorët e kompanisë ose palët e jashtme, në kapacitetin e tyre si përpunues dhe oficerë, duke kryer në emër të kompanisë detyrat teknike dhe organizative në faqen e internetit.

10. TRANSFERIMI I TË DHËNAVE PERSONALE JASHTË BE-së
Të dhënat mund të transferohen në vendet jashtë BE-së, në veçanti për:

a) Vendet jashtë BE-së, niveli i të cilave për mbrojtjen e të dhënave konsiderohet i mjaftueshëm nga Komisioni Evropian në përputhje me nenin 45 të Rregullores së Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave;

b) Vendet jashtë BE-së, përveç atyre të përmendura në paragrafin e mësipërm a), pas firmosjes së Klauzolave Standarde Kontraktuale të miratuara nga Komisioni Europian në përputhje me nenin 46, pika 2, shkronjat “c” dhe “d” të Rregullores së Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave;

Një kopje e masave mbrojtëse të lartpërmendura mund të merret duke dërguar një kërkesë specifike tek Kontrolluesi, sipas modaliteteve të specifikuara në paragrafin e mëposhtëm “Të drejtat e subjektit të të dhënave – Ankesa për Autoritetin Mbikëqyrës”.

11. TË DREJTAT E SUBJEKTEVE TË TË DHËNAVE – ANKESA PËR AUTORITETIN MBIKËQYRËS
Ju njoftojmë gjithashtu se, sipas dispozitave të Rregullores së Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave, në bazë të ligjshmërisë së përpunimit dhe të modaliteteve të përpunimit, nëse plotësohen kushtet, ju keni të drejtat e mëposhtme: çasja dhe korrigjimi ose fshirja e të dhënave personale ose kufizimi i përpunimi në lidhje me të dhënat tuaja ose të kundërshtojë përpunimin, si dhe të drejtën për transportueshmëri të të dhënave. Për më tepër, ju keni të drejtë të tërhiqni pëlqimin tuaj në çdo kohë, pa ndikuar në ligjshmërinë e përpunimit të bazuar në pëlqimin para kësaj tërheqjeje. Subjektet e të dhënave kanë të drejtë të parashtrojnë ankesë tek Autoriteti Mbikëqyrës kompetent në shtetin anëtar ku ata banojnë ose ku ata punojnë, ose shteti anëtar ku ndodhi shkelja e supozuar.

12. ZYRTARI I MBROJTJES SË TË DHËNAVE
Për çdo pyetje në lidhje me përpunimin e të dhënave tuaja personale, ju lutemi kontaktoni Zyrtarin për Mbrojtjen e të Dhënave, duke përdorur kontaktin e mëposhtëm: info@al.maccaferri.com

NJOFTIM PËR INFORMIMIN NË LIDHJE ME PËRPUNIMIN E TË DHËNAVE PERSONALE TË PËRDORUESVE SIPAS RREGULLORES SË PËRGJITHSHME PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE 2016/679 (“RPMD”) – “NA KONTAKTONI”

KONTROLLUESI I TË DHËNAVE
Maccaferri Balkans Sh. P. k., Rruga “Fadil Rada”, Pallati “Mulliri Vjeter” Nr.3, pas ATSH – Tirana, Albania

QËLLIMI I PËRPUNIMIT TË TË DHËNAVE
Të dhënat e ofruara nga plotësimi i formularit do të përpunohen nga Kompania për t’u marrë me kërkesën për informacion mbi të njëjtën Kompani dhe / ose produktet / shërbimet e saj

a) Baza ligjore për përpunimin e të dhënave
Përmbushja e kontratës që përfshin subjektin e të dhënave

b) Periudha e mbajtjes së të dhënave
Këto të dhëna do të mbahen deri në revokimin e pëlqimit ose ndërprerjen e marrëdhënies me konsumatorin.

Pas mbarimit të afateve të mësipërme të ruajtjes, të dhënat do të shkatërrohen, fshihen ose anonimizohen, në përputhje me procedurat teknike të fshirjes dhe rezervimit.

DETYRUESHMËRIA E DHËNIES SË TË DHËNAVE
Dhënia e të dhënave të kërkuara në formularin e mbledhjes së të dhënave kërkohet të ofrojë informacionin e kërkuar, prandaj mosfunksionimi i këtyre të dhënave nuk do të lejojë që Kompania të përmbushë kërkesën.

MARRËSI I TË DHËNAVE
Të dhënat personale mund t’u komunikohen palëve që veprojnë si kontrollues të të dhënave (siç janë organet mbikëqyrësem, autoritetet dhe organizatat publike të autorizuara për të kërkuar të dhëna) ose të përpunuara në emër të kompanisë nga palët e emëruara si përpunues të të dhënave, të cilët janë të pajisur me udhëzime të përshtatshme operimi. Këto parti përfshijnë kategoritë e mëposhtme:

a) kompanitë që ofrojnë shërbime të menaxhimit dhe / ose mirëmbajtjes për faqen e internetit të Kompanisë;
b) kompanitë që ofrojnë shërbime postare.

PALËT E AUTORIZUARA PËR PËRPUNIMIN E TË DHËNAVE
Të dhënat mund të përpunohen nga punonjësit në departamentet e kompanisë të cilët janë përgjegjës për kryerjen e aktiviteteve të përshkruara më sipër dhe kanë qenë të autorizuar të përpunojnë të dhënat dhe kanë marrë udhëzimet e përshtatshme për operim.

TRANSFERIMI I TË DHËNAVE PERSONALE JASHTË BE-së
Të dhënat mund të transferohen në vendet jashtë BE-së, në veçanti për:

a) Vendet jashtë BE-së, niveli i të cilave për mbrojtjen e të dhënave konsiderohet e mjaftueshme nga Komisioni Evropian në përputhje me nenin 45 të Rregullores së Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (RPMD);
b) Vendet jashtë BE-së, përveç atyre të përmendura në paragrafin e mësipërm a), pas nënshkrimit të Klauzolave Standarde Kontraktuale të miratuara nga Komisioni Europian në përputhje me nenin 46, pika 2, shkronjat “c” dhe “d” të Rregullores së Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (RPMD);

Një kopje e masave mbrojtëse të lartpërmendura mund të merret duke dërguar një kërkesë specifike tek Kontrolluesi, sipas modaliteteve të specifikuara në paragrafin e mëposhtëm “Të drejtat e subjektit të të dhënave – Ankesa për Autoritetin Mbikëqyrës”.

TË DREJTAT E SUBJEKTEVE TË TË DHËNAVE – ANKESA PËR AUTORITETIN MBIKËQYRËS
Duke kontaktuar Kompaninë përmes dërgimit të e-mailit në info@al.maccaferri.com, subjektet e të dhënave mund të kërkojnë nga Kontrolluesi të hyjnë në të dhënat personale, si dhe korrigjimin ose fshirjen e të dhënave personale dhe gjithashtu kanë të drejtë të kufizojnë përpunimin e këtyre të dhënave në rastet e përcaktuara në nenin 18 të Rregullores së Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave, dhe kundërshtojnë përpunimin në rast të interesave legjitime të Kontrolluesit.

Për më tepër, në rastet kur përpunimi bazohet në pëlqimin ose kontratën dhe kryhet me mjete të automatizuara, subjektet e të dhënave kanë të drejtë të marrin të dhënat personale në një format të strukturuar, të përdorur dhe të lexueshëm me kompjuter/makineri, dhe për t’i transmetuar të dhënat tek një tjetër Kontrollues të dhënash pa pengesë.

Subjektet e të dhënave kanë të drejtë të parashtrojnë ankesë tek Autoriteti Mbikëqyrës kompetent në shtetin anëtar ku ata banojnë ose ku ata punojnë, ose shteti anëtar ku ndodhi shkelja e supozuar.

NJOFTIM PËR INFORMIMIN NË LIDHJE ME PËRPUNIMIN E TË DHËNAVE PERSONALE NË PËRPUTHJE ME RREGULLOREN E BE-së 2016/679 (“RPMD”) – “ZONA E REZERVUAR”

KONTROLLUESI I TË DHËNAVE
Maccaferri Balkans Sh. P. k., Rruga “Fadil Rada”, Pallati “Mulliri Vjeter” Nr.3, pas ATSH – Tirana, Albania

QËLLIMI I PËRPUNIMIT TË TË DHËNAVE
Aktivizo regjistrimin në Zonat e Rezervuara të internetit për të dhënë çasje në lajme, informacione dhe përmbajtje të vëna në dispozicion nga Kompania përmes një llogarie personale, të lëshuar nga Kompania tek përdoruesit.

Baza ligjore për përpunimin e të dhënave është kryerja e kontratës që përfshin subjektin e të dhënave.

Marketingu gjenerik: me anë të shembullit, dërgimi – nga metodat e automatizuara (të tilla si mesazhet me tekst dhe e-mail) dhe tradicionale (si thirrjet telefonike) – informacion tregtar në lidhje me shërbimet / produktet e ofruara nga kompania ose raportimi i ngjarjeve të kompanisë dhe kryerjen e hulumtimeve të tregut dhe analiza statistikore. Pëlqimi (i cili është opcional dhe mund të tërhiqet në çdo kohë).

iii. Marketingu i profilizuar: analiza e preferencave, zakoneve, sjelljeve, interesave të subjektit të të dhënave për të ofruar informacione të personalizuara tregtare / veprime / oferta dhe shërbime të përshtatura për nevojat / preferencat e subjektit të të dhënave. Pëlqimi (i cili është opcional dhe mund të tërhiqet në çdo kohë).

Përmbushja e detyrimeve të parashikuara nga rregulloret dhe nga legjislacioni i zbatueshëm kombëtar dhe ndërkombëtar. Baza ligjore për përpunimin e të dhënave është nevoja për të përmbushur detyrimet ligjore.
Nëse është e nevojshme, për të përcaktuar, ushtruar ose mbrojtur të drejtat e Kontrolluesit në procedurat ligjore. Baza ligjore për përpunimin e të dhënave është interesi i ligjshëm.

PERIUDHA E MBAJTJES SË TË DHËNAVE
Afati i kontratës dhe, pas skadimit, afati i parashkrimit prej 10 vjetësh. Në rast të procesit gjyqësor, për tërë periudhën e procesit gjyqësor, për sa kohë që afatet për apelim nuk kanë mbaruar.

Pas skadimit të kushteve të mbajtjes së mësipërme, të dhënat do të shkatërrohen, fshihen ose anonimizohen, në përputhje me procedurat teknike të fshirjes dhe rezervimit.

DETYRUESHMËRIA E DHËNIES SË TË DHËNAVE
Sigurimi i të dhënave të shënuara me një yll (*) në formularin e regjistrimit është i detyrueshëm për përfundimin dhe ndjekjen e kontratës; çdo mohim për të siguruar të dhënat e mësipërme nuk autorizon kështu regjistrimin në Zonat e Rezervuara.

MARRËSI I TË DHËNAVE
Të dhënat mund të përpunohen nga palët e jashtme në cilësinë e kontrolluesve të të dhënave si për shembull, autoritetet dhe organet mbikëqyrëse dhe kontrolluese dhe, në përgjithësi, palë publike ose private që kanë të drejtë të kërkojnë të dhënat.

Të dhënat gjithashtu mund të përpunohen, në emër të Kompanisë, nga palët e jashtme të emëruara si përpunues të të dhënave, të ngarkuara me udhëzime të përshtatshme operimi. Këto subjekte përfshihen kryesisht në kategoritë e mëposhtme:

Kompanitë e përkrahjes teknike (IT) dhe kompanitë hosting (pritëse),
kompani që ofrojnë shërbime të menaxhimit të internetit dhe mirëmbajtjes.
filiale të Kompanisë, nëse jepet pëlqimi.

PALËT E AUTORIZUARA PËR PËRPUNIMIN E TË DHËNAVE

Të dhënat mund të përpunohen nga punonjësit në departamentet e kompanisë të cilët janë përgjegjës për kryerjen e aktiviteteve të përshkruara më sipër dhe kanë qenë të autorizuar të përpunojnë të dhënat dhe kanë marrë udhëzime të përshtatshme operimi.

TRANSFERIMI I TË DHËNAVE PERSONALE JASHTË BE-së

Të dhënat mund të transferohen në vendet jashtë BE-së, në veçanti për:

a) Vendet jashtë BE-së, niveli i të cilave për mbrojtjen e të dhënave konsiderohet e mjaftueshme nga Komisioni Evropian në përputhje me nenin 45 të Rregullores së Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (RPMD);
>b) Vendet jashtë BE-së, përveç atyre të përmendura në paragrafin e mësipërm a), pas nënshkrimit të Klauzolave Standarde Kontraktuale të miratuara nga Komisioni Europian në përputhje me nenin 46, pika 2, shkronjat “c” dhe “d” të Rregullores së Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (RPMD);

Një kopje e masave mbrojtëse të lartpërmendura mund të merret duke dërguar një kërkesë specifike tek Kontrolluesi, sipas modaliteteve të specifikuara në paragrafin e mëposhtëm “Të drejtat e subjektit të të dhënave – Ankesa për Autoritetin Mbikëqyrës”.

TË DREJTAT E SUBJEKTEVE TË TË DHËNAVE – ANKESA PËR AUTORITETIN MBIKËQYRËS
Subjektet e të dhënave mund të kërkojnë nga kontrolluesi i të dhënave të hyjnë në të dhënat e tyre personale, t’i fshijnë ato, të korrigjojnë të dhëna të pasakta, të integrojnë të dhëna jo të plota, të kufizojnë përpunimin në rastet e parashikuara në art. 18 të RPMD, si dhe të kundërshtojnë përpunimin në rastet e interesit legjitim të kontrolluesit të të dhënave, duke kontaktuar Kompaninë me e-mail në info@al.maccaferri.com

Për më tepër, në rastet kur përpunimi bazohet në pëlqimin ose kontratën dhe kryhet me mjete të automatizuara, subjektet e të dhënave kanë të drejtë të marrin të dhënat personale në një format të strukturuar, të përdorur dhe të lexueshëm me kompjuter/makineri, dhe për t’i transmetuar të dhënat tek një tjetër Kontrollues të dhënash pa pengesë.

Subjektet e të dhënave kanë të drejtë të tërheqin pëlqimin e tyre në çdo kohë për qëllime të marketingut dhe / ose profilizimit dhe të kundërshtojnë përpunimin e të dhënave të tyre për qëllime marketingu, duke përfshirë profilizimin në lidhje me marketingun direkt. Megjithatë, nëse një subjekt i të dhënave preferon të kontaktohet për këtë qëllim vetëm me mjete tradicionale, do të jetë e mundur që ai / ajo të shprehë kundërshtimin e tij vetëm në marrjen e komunikimeve me metoda të automatizuara.

Subjektet e të dhënave kanë të drejtë të parashtrojnë ankesë tek Autoriteti Mbikëqyrës kompetent në shtetin anëtar ku ata banojnë ose ku ata punojnë, ose shteti anëtar ku ndodhi shkelja e supozuar.

NJOFTIM PËR INFORMIMIN NË LIDHJE ME PËRPUNIMIN E TË DHËNAVE PERSONALE NË PËRPUTHJE ME RREGULLOREN E BE-së 2016/679 (“RPMD”) – “BULETINI”

KONTROLLUESI I TË DHËNAVE
Maccaferri Balkans Sh. P. k., Rruga “Fadil Rada”, Pallati “Mulliri Vjeter” Nr.3, pas ATSH – Tirana, Albania

QËLLIMI I PËRPUNIMIT TË TË DHËNAVE
Dërgo, me e-mail, komunikime informative (“Buletine”) për ata që bëjnë kërkesë të qartë, duke futur adresën e tyre elektronike në formën e duhur të mbledhjes së të dhënave. Baza ligjore për përpunimin e të dhënave është kryerja e kontratës që përfshin subjektin e të dhënave.
Marketingu gjenerik: me anë të shembullit, dërgimi – nga metodat e automatizuara (të tilla si mesazhet me tekst dhe e-mail) dhe tradicionale (si thirrjet telefonike) – informacion tregtar në lidhje me shërbimet / produktet e ofruara nga kompania ose raportimi i ngjarjeve të kompanisë dhe kryerjen e hulumtimeve të tregut dhe analiza statistikore. Pëlqimi (i cili është opsional dhe mund të tërhiqet në çdo kohë).

iii. Marketingu i profilizuar: analiza e preferencave, zakoneve, sjelljeve, interesave të subjektit të të dhënave për të ofruar informacione të personalizuara tregtare / veprime / oferta dhe shërbime të përshtatura për nevojat / preferencat e subjektit të të dhënave. Pëlqimi (i cili është opcional dhe mund të tërhiqet në çdo kohë).

PERIUDHA E MBAJTJES SË TË DHËNAVE
Të dhënat e mbledhura do të ruhen deri në revokimin e pëlqimit (“ç’abonimin” nga shërbimi i buletinit)

Pas skadimit të kushteve të mbajtjes së mësipërme, të dhënat do të shkatërrohen, fshihen ose anonimizohen, në përputhje me procedurat teknike të fshirjes dhe rezervimit.

DETYRUESHMËRIA E DHËNIES SË TË DHËNAVE
Sigurimi i të dhënave të shënuara me një yll (*) në formularin e regjistrimit është i detyrueshëm për përfundimin dhe ndjekjen e kontratës; çdo mohim për të siguruar të dhënat e mësipërme nuk autorizon kështu abonimin në shërbimin e buletinit.

Ç’ABONIMI
Përdoruesi është në gjendje të zgjedhë nga ky shërbim duke klikuar në lidhjen “çregjistrohu” e pranishme në çdo e-mail.

MARRËSI I TË DHËNAVE
Të dhënat mund të përpunohen nga palët e jashtme në cilësinë e kontrolluesve të të dhënave si për shembull, autoritetet dhe organet mbikëqyrëse dhe kontrolluese dhe, në përgjithësi, palë publike ose private që kanë të drejtë të kërkojnë të dhënat.

Të dhënat gjithashtu mund të përpunohen, në emër të Kompanisë, nga palët e jashtme të emëruara si përpunues të të dhënave, të ngarkuara me udhëzime të përshtatshme operimi. Këto subjekte përfshihen kryesisht në kategoritë e mëposhtme:
Kompanitë e përkrahjes teknike (IT) dhe kompanitë hosting (pritëse),kompani që ofrojnë shërbime të menaxhimit të internetit dhe mirëmbajtjes,
filiale të Kompanisë, nëse jepet pëlqimi.

PALËT E AUTORIZUARA PËR PËRPUNIMIN E TË DHËNAVE
Të dhënat mund të përpunohen nga punonjësit në departamentet e kompanisë të cilët janë përgjegjës për kryerjen e aktiviteteve të përshkruara më sipër dhe kanë qenë të autorizuar të përpunojnë të dhënat dhe kanë marrë udhëzime të përshtatshme operimi.

TRANSFERIMI I TË DHËNAVE PERSONALE JASHTË BE-së
Të dhënat mund të transferohen në vendet jashtë BE-së, në veçanti për:

a) Vendet jashtë BE-së, niveli i të cilave për mbrojtjen e të dhënave konsiderohet e mjaftueshme nga Komisioni Evropian në përputhje me nenin 45 të Rregullores së Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (RPMD);
b) Vendet jashtë BE-së, përveç atyre të përmendura në paragrafin e mësipërm a), pas nënshkrimit të Klauzolave Standarde Kontraktuale të miratuara nga Komisioni Europian në përputhje me nenin 46, pika 2, shkronjat “c” dhe “d” të Rregullores së Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (RPMD);

Një kopje e masave mbrojtëse të lartpërmendura mund të merret duke dërguar një kërkesë specifike tek Kontrolluesi, sipas modaliteteve të specifikuara në paragrafin e mëposhtëm “Të drejtat e subjektit të të dhënave – Ankesa për Autoritetin Mbikëqyrës”.

TË DREJTAT E SUBJEKTEVE TË TË DHËNAVE – ANKESA PËR AUTORITETIN MBIKËQYRËS
Subjektet e të dhënave mund të kërkojnë nga kontrolluesi i të dhënave të hyjnë në të dhënat e tyre personale, t’i fshijnë ato, të korrigjojnë të dhëna të pasakta, të integrojnë të dhëna jo të plota, të kufizojnë përpunimin në rastet e parashikuara në art. 18 të RPMD, si dhe të kundërshtojnë përpunimin në rastet e interesit legjitim të kontrolluesit të të dhënave, duke kontaktuar Kompaninë me e-mail në info@al.maccaferri.com

Për më tepër, në rastet kur përpunimi bazohet në pëlqimin ose kontratën dhe kryhet me mjete të automatizuara, subjektet e të dhënave kanë të drejtë të marrin të dhënat personale në një format të strukturuar, të përdorur dhe të lexueshëm me kompjuter/makineri, dhe për t’i transmetuar të dhënat tek një tjetër Kontrollues të dhënash pa pengesë.

Subjektet e të dhënave kanë të drejtë të tërheqin pëlqimin e tyre në çdo kohë për qëllime të marketingut dhe / ose profilizimit dhe të kundërshtojnë përpunimin e të dhënave të tyre për qëllime marketingu, duke përfshirë profilizimin në lidhje me marketingun direkt. Megjithatë, nëse një subjekt i të dhënave preferon të kontaktohet për këtë qëllim vetëm me mjete tradicionale, do të jetë e mundur që ai / ajo të shprehë kundërshtimin e tij vetëm në marrjen e komunikimeve me metoda të automatizuara.

Subjektet e të dhënave kanë të drejtë të parashtrojnë ankesë tek Autoriteti Mbikëqyrës kompetent në shtetin anëtar ku ata banojnë ose ku ata punojnë, ose shteti anëtar ku ndodhi shkelja e supozuar.

All Rights Reserved © Officine Maccaferri Spa 2021 P.IVA IT 02145540379

Share This